Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Prešovské tanečné centrum – prevádzkovateľ: Young, s.r.o., Slánska 29/6, 082 12 Kapušany, IČO: 47 534 664, DIČ: 202 3945 825 (ďalej len " poskytovateľ") je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania a v oblasti vykonávania športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre študentov verejnosť.

2. Prihlásenie sa do kurzu

Zákazník sa prihlási na kurz vyplnením prihlášky na stránke alebo osobne na recepcii. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz

Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný alebo pohybový kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu pred jeho začatím. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa alebo úhrada v hotovosti na mieste konania kurzu poskytovateľovi. Úhrada bankovým prevodom je možná len v prípade objednávky kurzu formou darčekovej poukážky. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili skôr.

4. Realizácia platby

Úhradou ceny kurzu pred samotným začatím kurzu v hotovosti na mieste konania kurzu. Miesto konania kurzu je zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.tanecnapresov.sk. V prípade objednania darčekovej poukážky je úhrada možná aj bankovým prevodom na číslo účtu poskytovateľa SK43 0200 0000 0032 3127 0351 , VÚB Banka - do poznámky: variabilný symbol z vystavenej faktúry.

5. Storno

Stornovať kurz je možné najneskôr do 15 minút od ukončenia prvej lekcie, na ktorú zákazník osobne nastúpil. V tomto prípade sa storno kurzu neúčtuje a poplatok je vrátení v plnej výške. V prípade platby za kurz pomocou karty MultiSport, storno kurzu nie je možné.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
– zmena tanečnej sály,
– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,
– zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách.

V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 10 a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz. V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie zaplatenej sumy za kurz. Po dohode so zákazníkom bude táto suma vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do 7 pracovných dní. V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:
– presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia,
– prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia.

Ak zákazník požaduje presunutie platby za neabsolvované hodiny kurzu do ďalšieho obdobia alebo prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia musí o presun platby požiadať písomne (e-mailom). K žiadosti o presun platby je potrebné predložiť aspoň fotokópiu lekárskeho potvrdenia (v prípade presunutia kurzu na inú osobu aj potvrdené splnomocnenie). Žiadosť bude posúdená poskytovateľom a následne bude zákazník oboznámený emailom. Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti poskytovateľom presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si zákazník pôvodne predplatil od dátumu doručenia žiadosti poskytovateľovi. Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany poskytovateľa sú pre zákazníka absolútne nevyhovujúce a zákazník bude požadovať vrátenie platby za kurz (v prípade vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená poskytovateľom. V prípade odsúhlasenia vrátenia platby, budú absolvované hodiny do doručenia žiadosti poskytovateľovi odrátané z celkovej sumy za kurz alikvotne. Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa.

6. Sviatky a dni pracovného pokoja

V prípade sviatkov a školských prázdnin bude dohodnutý náhradný termín vynechanej tanečnej hodiny. Pre viac informácií prosíme kontaktujte poskytovateľa.

7. Dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu info@tanecnapresov.sk alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke poskytovateľa www.tanecnapresov.sk. Po prehodnotení dotazu poskytovateľ oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

8. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti YOUNG s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.tanecnapresov.sk/ochrana-osobnych-udajov . Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018