Nové kurzy otvárame už od 8.7.2024. Prihlasovanie je spustené.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Prešovské Tanečné a Pohybové Centrum – REAKO, s.r.o., Baštová 3148/5, 080 01 Prešov, IČO: 47 853 999, DIČ: 202 412 1231 (ďalej len “ poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania a v oblasti vykonávania športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre študentov verejnosť.

2. Prihlásenie sa do kurzu a odhlásenie sa z kurzu

Zákazník sa prihlási na kurz vyplnením online prihlášky na webovej stránke www.tanecnapresov.sk, konkrétne na podstránke Prihláška – https://www.tanecnapresov.sk/prihlaska/. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné.

Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu, ktorý od nás obdržíte (kliknutím na ikonu „ODHLÁSIŤ SA Z KURZU“); e-mailom na info@tanecnapresov.sk alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz

Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný alebo pohybový kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu pred jeho začatím. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa alebo úhrada v hotovosti na mieste konania kurzu poskytovateľovi. Úhrada bankovým prevodom je možná len v prípade objednávky kurzu formou darčekovej poukážky. Aktuálne ceny kurzov sú zverejnené v podstránke cenník – https://www.tanecnapresov.sk/cennik/.

4. Realizácia platby

Platba za kurz prebieha úhradou ceny kurzu pred samotným začatím kurzu v hotovosti na mieste konania kurzu. Miesta konania kurzov sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.tanecnapresov.sk. V prípade objednania darčekovej poukážky je úhrada nutná bankovým prevodom na číslo účtu poskytovateľa SK87 8330 0000 0027 0067 3109 , FIO Banka, a.s. – do poznámky: variabilný symbol z vystavenej faktúry.

5. Storno kurzu

Stornovať kurz, resp. odstúpiť od zmluvy je možné najneskôr do 15 minút od ukončenia prvej lekcie, na ktorú zákazník osobne nastúpil. V tomto prípade sa storno kurzu neúčtuje a poplatok je vrátený v plnej výške. Vrátenie celkovej alebo alikvotnej časti platby zákazníkovi po 15 minútach od ukončenia prvej lekcie, na ktorú zákazník nastúpil nie je možné.

V prípade zakúpenia tanečného alebo športového kurzu, nie je možné od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť a žiadať vrátenie poplatku za tanečný alebo športový kurz, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu kurzu priamo na predajnom mieste poskytovateľa alebo prostredníctvom internetovej stránky www.tanecnapresov.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu tanečného alebo športového kurzu predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť zákazníkovi službu na voľný čas, t.j. tanečný alebo športový kurz, v dohodnutom čase, resp. lehote konania kurzu.

V prípade zakúpenia darčekovej poukážky, storno darčekovej poukážky je možné do 30 dní odo dňa uhradenia platby za darčekovú poukážku. Momentom uplatnenia si darčekovej poukážky prostredníctvom online prihlášky na kurz, storno poukážky už nie je možné. Storno darčekovej poukážky získanej výhrou nie je možné.

6. Nahrádzanie vymeškaných hodín

Nahrádzanie vymeškaných hodín zo zaplateného kurzu je možné iba v aktuálne prebiehajúcom turnuse, v ktorom má zákazník zakúpený kurz a to len počas 7. a 8. týždňa aktuálne prebiehajúceho turnusu na vybraných iných kurzoch z našej ponuky do počtu vymeškaných hodín zo zakúpeného kurzu. Zákazník je povinný informovať nás o svojej neprítomnosti minimálne 3 hodiny pred konaním lekcie e-mailom na  info@tanecnapresov.sk, rovnako do e-mailu uvedie názov kurzu a konkrétny deň, kedy si chce vymeškanú hodinu nahradiť. Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu si môže vymeškanú hodinu nahradiť. Zákazník sa následne lektorovi preukáže potvrdzujúcim e-mailom. V prípade, že zákazník nebude schopný preukázať sa potvrdzujúcim e-mailom, poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ho z hodiny kurzu.

Zákazník, ktorý prišiel na kurz a zaplatili za neho počas 2. alebo 3. týždňa aktuálneho turnusu kurzov, má právo si vymeškané hodiny nahradiť v ktorýkoľvek týždeň aktuálne prebiehajúceho turnusu. Zákazník v takomto prípade nie je povinný nás o svojom neskoršom nástupe informovať, stačí len prostredníctvom emailu info@tanecnapresov.sk oznámiť, kedy a na ktorom kurze si chce vynechanú/é hodinu/y nahradiť.

Prenášanie nevyužitých hodín do iného turnusu nie je možné.

V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz /dokončiť si kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:
– presun platby za zvyšné neabsolvované hodiny do najbližšieho nasledujúceho turnusu kurzov,
– postúpenie zakúpeného kurzu na tretiu osobu

V uvedenom prípade je zákazník rovnako povinný informovať nás vopred o svojej neprítomnosti na hodine kurzu, ktorý si zakúpil.

7. Zmena a zrušenie kurzu zo strany poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
– zmena tanečnej sály,
– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,
– zrušenie lekcie pri neočakávaných situáciách,
– dočasné prerušenie kurzu pri neočakávaných situáciách,
– úplné zrušenie kurzu pri neočakávaných situáciách

V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom, SMS alebo telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín dokončenia kurzu. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí, SMS alebo telefonicky. V týchto prípadoch zákazník nemá nárok na finančnú kompenzáciu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 10 a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz.

V prípade úplného zrušenia kurzu pri neočakávaných situáciách zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi, ktorý za daný kurz zaplatil nárok na kompenzáciu formou zľavového voucheru na nový kurz. Výška zľavy sa určuje alikvotne podľa počtu absolvovaných lekcií z kurzu v porovnaní s celkovým počtom lekcií daného kurzu.
Príklad: Kurz obsahuje osem lekcií, z dôvodu neočakávanej situácie sa kurz zrušil po štvrtej lekcii, do konca kurzu ostávajú ešte štyri lekcie, zákazník, ktorý zaplatil za celých osem lekcií má teda nárok na zľavový voucher v celkovej hodnote zľavy 50% z ceny nového kurzu.
Zľavový voucher si môže zákazník uplatniť do dátumu platnosti uvedenom na vouchery.

8. Darčeková poukážka

Každú darčekovú poukážku upravujú tie pravidlá použitia, ktoré samotná poukážka obsahuje a to sú: dátum platnosti, typ kurzu, počet osôb uplatnenia.
Každý poukážka obsahuje jedinečný špecifický kód. Pre uplatnenie poukážky je potrebné vpísať kód do online prihlášky a prihlášku odoslať.
Momentom uplatnenia si darčekovej poukážky prostredníctvom online prihlášky na kurz v konkrétnom vybranom období, storno poukážky respektíve kurzu už nie je možné.
V prípade nevyužitia poukážky z dôvodu neočakávaných okolností zo strany zákazníka a uplynutia jej platnosti podľa dátumu na poukážke je možné jej platnosť predĺžiť m maximálne o 90 dní. Predĺženie platnosti poukážky je posudzované individuálne podľa okolností.

9. Sviatky a dni pracovného pokoja

V prípade sviatkov a dní pracovného pokoja, kurzy prebiehajú riadne podľa aktuálneho rozvrhu. V prípade, že sa kurz nebude konať, bude dohodnutý a oznámený náhradný termín vynechanej tanečnej hodiny. Informácie ohľadom náhradných termínov vynechanej hodiny dostanú zákazníci vopred prostredníctvom e-mailu, sociálnych sietí, SMS alebo telefonicky.

10. Dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu info@tanecnapresov.sk, telefonicky na číslo uvedené na našej webovej stránke v sekcií kontakty, prostredníctvom WhatsApp-u, alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke poskytovateľa www.tanecnapresov.sk v sekcií kontakty. Po prehodnotení dotazu poskytovateľ oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

11. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti YOUNG s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.tanecnapresov.sk/ochrana-osobnych-udajov . Obchodné podmienky sú platné od 1.8.2020

12. Covid 19 – hygienické opatrenia pri organizovaní kurzov

Účastník berie na vedomie, že všetky kurzy organizované organizátorom teda Prešovským tanečným centrom sa riadia aktuálne platnými nariadeniami nariadenými ÚVZ SR, ktoré boli schválené vládou SR – teda aktuálnym Covid automatom platným pre organizovanie vzdelávacích kurzov. Pri obmedzení vstupu účastníka na kurz na základe zmeny Covid automatu v priebehu kurzu, na ktorý účastník nastúpil, organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť a nie je povinný kompenzovať žiadnym spôsobom neodchodené hodiny účastníka. Účastník odoslaním prihlášky súhlasí so stanovenými pravidlami organizátora, za ktorých organizuje svoje kurzy.

×